Privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUIZINGEN Van Snel-verhuisbedrijf

INHOUDSOPGAVE
1. Definities
2. Werkingssfeer
3. Vooraf verstrekken van informatie door partijen
4. Gevaarlijke voorwerpen of producten
5. Douaneformaliteiten
6. Verhuisprijs
7. Sluiten van de overeenkomst
8. Betaling
9. Wijziging, annuleren, opzeggen van de overeenkomst
10. Verplichtingen van Opdrachtnemer
11. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
12. Verplichtingen van de klant
13. Aansprakelijkheid van de klant
14. Schademelding en klachttermijn
15. Schadevergoeding
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

DEFINITIES
Artikel 1.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de
verhuisovereenkomst, niet zijnde een bedrijf:
b. Opdrachtnemer : de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;
c. consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijk persoon, die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij Opdrachtnemer zich
tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over de weg;
e. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de
stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;
f. inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen;
g. bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder
winstoogmerk.

WERKINGSSFEER
Artikel 2.
1. Deze algemene voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing: op
consumentenverhuizingen binnen een gebouw, dan wel op consumentenverhuizingen waarbij
sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, dan wel op consumentenverhuizingen waarbij
sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland
plaatshebben.
2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen in opdracht van een derde,
die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden.(huisuitzettingen)
3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen van bedrijven.

VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN
Artikel 3
1. Opdrachtnemer dient de verhuisafstand, het volume en indien nodig - het gewicht van de
verhuisgoederen te schatten.
2. Opdrachtnemer stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning,
woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke).
3. Opdrachtnemer wijst de klant erop dat,
a de verhuisgoederen tijdens de verhuizing niet automatisch volledig verzekerd zijn, maar
dat Opdrachtnemer wel zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd tot het in artikel 15 aangegeven
bedrag;
b de klant Opdrachtnemer kan verzoeken om voor rekening van de klant een afzonderlijke
verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor Opdrachtnemer niet aansprakelijk is en
overhandigt aan de klant de daartoe geëigende informatie;
c partijen over een kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan
te geven bedrag per inboedel;
d de klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de
aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed en voor
overschrijding van een overeengekomen aanvangstijdstip van de verhuizing;
e Opdrachtnemer zal meewerken aan de aanvullingen genoemd in dit lid sub b,c en/of d, mits
deze aanvullingen bij de eigen verzekeraar van Opdrachtnemer op redelijke voorwaarden
verzekerbaar zijn.
4. Opdrachtnemer stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van:
a alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de
verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
b alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers
speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn
gemaakt;
c alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen en of
buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen,
kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.;
d andere zaken die voor Opdrachtnemer van belang zijn om te weten ten behoeve van de
verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat Opdrachtnemer deze
gegevens kent.

GEVAARLIJKE VOORWERPEN OF PRODUCTEN
Artikel 4
1. Als de klant aan Opdrachtnemer gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet
Vervoer van gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant Opdrachtnemer inlichten over de aard
van het gevaar dat deze inhouden en Opdrachtnemer de te nemen voorzorgsmaatregelen
aangeven.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het
sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het
sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze
ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de
klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit
het vervoer ervan voortkomen.

DOUANEFORMALITEITEN
Artikel 5
Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de
volgende bepalingen:
a. Opdrachtnemer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften
inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten
formaliteiten;
b. de klant dient aan Opdrachtnemer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem
alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

VERHUISPRIJS
Artikel 6
1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt overeengekomen:
a een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt
uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en
werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de
onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;
b een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand
en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de
prijsvormingmethode zeer nauwkeurig worden omschreven.
2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van
Opdrachtnemer, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
a het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;
b het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en
weer in elkaar zetten van meubelstukken;
c het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen,
vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en
daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed, etc. Opdrachtnemer mag deze
werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
d de premies voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
3. In de verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen
tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in
redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of
de aflevering van de verhuisgoederen.
4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan Opdrachtnemer andere kosten is verschuldigd
volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. De factuur dient de afwijking van de
verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later
verzoek van de klant door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten
van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen.

SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 7
1. De offerte wordt zo mogelijk schriftelijk uitgebracht.
2. In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld:
a de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden,
b de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW),
c het moment en de wijze van betaling,
d (voor zover bekend) de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing,
e deze voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam en
kunnen gedownload worden van de website van Opdrachtnemer.
3. De offerte blijft geldig tot dertig dagen na offertedatum, tenzij anders is vermeld.
4. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten
weten de offerte van Opdrachtnemer te accepteren dan wel op het moment, dat de overeenkomst
door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht.
5. De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk
verhuisgoederen aan Opdrachtnemer ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. In dat geval
heeft Opdrachtnemer, indien er geen verhuisprijs is overeengekomen, er recht op een verhuisprijs
vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

BETALING
Artikel 8
1. De klant dient de verhuisprijs bij de verhuizing à contant (per pin) te betalen bij de aanbieding
van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtnemer bij aanbieding van de factuur blijkt, dat de klant zijn verplichting tot
contante betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de verhuizing op te schorten. Het
bepaalde in artikel 8: 1194 lid 2 BW is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij het sluiten van de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat
betaling anders dan à contant zal plaatsvinden, maar geen betalingstermijn is afgesproken, dient
betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.
4. Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het
verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het oorspronkelijke
verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de in de sommatie
genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van het verschuldigde en met alle
door Opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp
zijn van de verhuisovereenkomst, maakt Opdrachtnemer met de opdrachtgever afzonderlijke
afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten, alsmede
over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is.
6. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de
verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

WIJZIGEN, ANNULEREN, OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 9
1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging moet
voor Opdrachtnemer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij Opdrachtnemer niet verstoren.
De klant moet Opdrachtnemer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en
nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging
Opdrachtnemer voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
2. Als Opdrachtnemer door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet
overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:
a nieuwe instructies vragen aan de klant, of
b als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang
van de klant zijn.
3. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is Opdrachtnemer daarvoor een
schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen
verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen
verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt
de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs. Bij annulering
binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.
De annulering geschiedt zo mogelijk door schriftelijke kennisgeving. De verplichtingen van
Opdrachtnemer eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan.
4. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat Opdrachtnemer de
verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden
hiervan moet de opzegging aan Opdrachtnemer worden meegedeeld. Als de klant schade lijdt,
dient Opdrachtnemer - behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 2 - deze te
vergoeden tot ten hoogste de overeengekomen verhuisprijs.

VERPLICHTINGEN VAN Opdrachtnemer
Artikel 10
1. Opdrachtnemer is verplicht:
a de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs
aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de
staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
b een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien.
2. De verplichtingen van Opdrachtnemer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn
beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

AANSPRAKELIJKHEID VAN Opdrachtnemer
Artikel 11
1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is Opdrachtnemer aansprakelijk
voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid
die een zorgvuldig Opdrachtnemer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk Opdrachtnemer
de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. Opdrachtnemer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
a de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
b de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te
zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig
of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt;
c de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het
gebruik van een verhuislift;
d enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen,
aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.
3. Opdrachtnemer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor
ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s
verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
a het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen
door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener
beweging ter beschikking gesteld;
b het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden,
vrienden of derden;
c de keuze door de klant - hoewel Opdrachtnemer hem een andere mogelijkheid aan de hand
deed - van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van
wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
d de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor Opdrachtnemer , indien hij
conform artikel 3.4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun
aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
e de aard of staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat
zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan
beschadiging zoals:
- lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen
- het afsterven van planten
- het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en
penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de klant
deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van
hoeveelheid en waarde, aan Opdrachtnemer heeft overhandigd
- het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische of mechanische
apparatuur.
Wanneer Opdrachtnemer bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet
nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 10 rustende verplichting een gevolg heeft
kunnen zijn van een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed,
dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het
leveren van tegenbewijs.
4. Opdrachtnemer is bovendien aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in
of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend
was of had behoren te zijn.
5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de
vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is
Opdrachtnemer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende
op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk
schriftelijk op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV. Opdrachtnemer is onverminderd
de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet
nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 10 van deze voorwaarden.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
Artikel 12
1. De klant is verplicht om voor Opdrachtnemer zowel het laad- als het los adres goed begaanbaar
te maken, vrij van obstakels en/of andere werkzaamheden. Hieronder wordt tevens verstaan dat
eerdere uitgevoerde werkzaamheden volledig afgerond zijn zodat normale verhuisactiviteiten niet
tot schade kunnen leiden. Voor het geval dat dit anders is, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk
voor eventuele optredende schade.
2. Klant draagt zorg voor het droog, schoon en in acceptabele staat bewaren van de door
Opdrachtnemer in bruikleen geleverde verhuisdozen. Indien deze beschadigd worden ingeleverd
door de klant kan Opdrachtnemer de kosten (vervangingswaarde) in rekening brengen.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT
Artikel 13
1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van het
niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant
niet is aan te rekenen.
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan
Opdrachtnemer indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet
volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag
gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 9.3 van kracht.
3. De klant zal Opdrachtnemer op diens eerste verzoek vrijwaren ingeval Opdrachtnemer door
derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, -
strafrechtelijke boetes daar onder begrepen -, op enigerlei wijze verband houdend met de
uitvoering van de verhuisovereenkomst door Opdrachtnemer, diens ondergeschikten en
hulppersonen, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met
enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden
van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

SCHADEMELDING EN KLACHTTERMIJN
Artikel 14
1. a. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de verhuizing aan Opdrachtnemer te
worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer wordt geacht de verhuizing zonder direct
waarneembare schade te hebben uitgevoerd;
b. Niet direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen
na de verhuizing aan Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer
wordt geacht de verhuizing zonder niet-direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd.
c. Dadelijk na de verhuizing kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in a. en b. van
dit lid vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn
te worden gemeld.
2. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege 1 jaar
na de verhuisdatum.
3. Eventuele klachten aangaande de werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen binnen veertien
dagen na de verhuizing aan Opdrachtnemer te worden gemeld
4. De schademelding en de melding van een klacht dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren aan
Opdrachtnemer.

SCHADEVERGOEDING
Artikel 15
1. De schadevergoeding die Opdrachtnemer op grond van een door hem aangegane
verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die
verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van € 50.000,--. of tot de
bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
2. Indien Opdrachtnemer in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel
te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €
50.000,-- per inboedel of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
3. Voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichting zoals
genoemd in artikel 10 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:
a bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken
verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten
worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade;
b bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat
uit:
1 een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed;
2 een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het
tijdstip waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de
restwaarde van het verhuisgoed bij de aflevering, alsmede met eventuele besparingen aan de
zijde van de klant.
4. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 250 is voor rekening van de klant,
voor schade aan de inboedel groter dan € 250,00 kan Opdrachtnemer voor het volledige
schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, onverminderd het bepaalde in de overige leden van
dit artikel.
5. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel
vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en Opdrachtnemer
overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is
gedocumenteerd.
6. Opdrachtnemer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor
zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te
veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou
voortvloeien.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Artikel 16
Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en (de) overeenkomsten die op
basis van deze voorwaarden zijn gesloten. Bij eventuele geschillen is slechts de Amsterdamse
rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen.